Vios

ALL IS POSSIBLE

เริ่มต้น

609,000 บาท

รุ่นรถ

High

ราคารถมาตรฐาน

789,000 บาท

Mid

ราคารถมาตรฐาน

699,000 บาท

Entry

ราคารถมาตรฐาน

609,000 บาท

หมายเหตุ

1. ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน 2.4J แค็บ และแชสซีส์ ไม่รวมตู้เสริมท้ายกระบะ และราคารถกระบะรุ่นดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้หากนำรถไปดัดแปลงหรือต่อเติมตามเงื่อนไขที่กฏหมายกำหนด จะต้องดำเนินการเสียภาษีสรรพสามิตตามอัตราที่กฏหมายระบุไว้ 
2. ราคารถมาตรฐาน เป็นราคารวมค่าสี Metallic แล้ว (7,000 บาท) 
3. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน