Hilux Revo Smart Cab

THE REVOLUTION OF DRIVE

เริ่มต้น

592,000 บาท

รุ่นรถ

Prerunner 2X4 2.4G Rocco

ราคารถมาตรฐาน
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
ราคารวม

795,500 บาท
34,500 บาท
830,000 บาท

Prerunner 2X4 2.4G AT Rocco

ราคารถมาตรฐาน
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
ราคารวม

844,500 บาท
34,500 บาท
879,000 บาท

4X4 2.8G Rocco

ราคารถมาตรฐาน
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
ราคารวม

908,500 บาท
34,500 บาท
943,000 บาท

Z Edition 4X2 2.4J Plus

ราคารถมาตรฐาน

592,000 บาท

Z Edition 4X2 2.4J Plus AT

ราคารถมาตรฐาน

691,000 บาท

Z Edition 4X2 2.4E

ราคารถมาตรฐาน

682,000 บาท

Prerunner 2X4 2.4J Plus

ราคารถมาตรฐาน

672,000 บาท

Prerunner 2X4 2.4E

ราคารถมาตรฐาน

721,000 บาท

Prerunner 2X4 2.4E AT

ราคารถมาตรฐาน

770,000 บาท

Prerunner 2X4 2.4E Plus

ราคารถมาตรฐาน

751,000 บาท

Prerunner 2X4 2.4E Plus AT

ราคารถมาตรฐาน

800,000 บาท

4X4 2.4E Plus

ราคารถมาตรฐาน

820,000 บาท

4X4 2.8G

ราคารถมาตรฐาน

899,000 บาท

หมายเหตุ

1. ราคารถมาตรฐาน เป็นราคารวมค่าสี Metallic แล้ว (7,000 บาท) 
2. สี White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท (สำหรับพรีรันเนอร์ขับเคลื่อน 2 ล้อยกสูง และขับเคลื่อน 4 ล้อ ในรุ่น Rocco และ G) 
3. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน 
4. ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษจำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด