Hilux Revo Standard Cab

THE REVOLUTION OF DRIVE

เริ่มต้น

528,000 บาท

รุ่นรถ

4X2 2.4J แค็บ และแชสซีส์

ราคารถมาตรฐาน

528,000 บาท

4X2 2.4J แค็บ และแชสซีส์ AT

ราคารถมาตรฐาน

583,000 บาท

4X2 2.7J

ราคารถมาตรฐาน

569,000 บาท

4X2 2.4J

ราคารถมาตรฐาน

561,000 บาท

4X2 2.4J AT

ราคารถมาตรฐาน

616,000 บาท

4X2 2.4J Plus ช่วงล้อสั้น

ราคารถมาตรฐาน

582,000 บาท

4X2 2.8J Plus

ราคารถมาตรฐาน

602,000 บาท

4X4 2.8J

ราคารถมาตรฐาน

671,000 บาท

หมายเหตุ

1. ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน 2.4J แค็บ และแชสซีส์ ไม่รวมตู้เสริมท้ายกระบะ และราคารถกระบะรุ่นดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้หากนำรถไปดัดแปลงหรือต่อเติมตามเงื่อนไขที่กฏหมายกำหนด จะต้องดำเนินการเสียภาษีสรรพสามิตตามอัตราที่กฏหมายระบุไว้ 
2. ราคารถมาตรฐาน เป็นราคารวมค่าสี Metallic แล้ว (7,000 บาท) 
3. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน