Fortuner

YOU ARE WHAT YOU DRIVE

เริ่มต้น

1,299,000 บาท

รุ่นรถ

2.8V 4WD AT

ราคารถมาตรฐาน

1,663,000 บาท

2.4V 4WD AT

ราคารถมาตรฐาน

1,499,000 บาท

2.8V 2WD AT

ราคารถมาตรฐาน

1,593,000 บาท

2.4V 2WD AT

ราคารถมาตรฐาน

1,419,000 บาท

2.4G 2WD AT

ราคารถมาตรฐาน

1,299,000 บาท

2.8 TRD Sportivo 4WD AT

ราคารถมาตรฐาน
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
ราคารวม

1,722,000 บาท
47,000 บาท
1,769,000 บาท

2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top

ราคารถมาตรฐาน
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
ราคารวม

1,728,500 บาท
60,500 บาท
1,789,000 บาท

2.8 TRD Sportivo 2WD AT

ราคารถมาตรฐาน
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
ราคารวม

1,652,000 บาท
47,000 บาท
1,699,000 บาท

2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top

ราคารถมาตรฐาน
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
ราคารวม

1,658,500 บาท
60,500 บาท
1,719,000 บาท

หมายเหตุ

สำหรับสี White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 12,000 บาท ยกเว้น Fortuner TRD Sportivo